przykładowE  REALIZACJE

 PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE

 • Przebudowa drogi gminnej nr 191002 wraz z odwodnieniem i budową zatoki autobusowej w m. Napierki, gm. Janowiec Kościelny
 • Przebudowa drogi gminnej – ulicy Krótkiej w miejscowości Chwarstnica
 • Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy ulicy Olkuskiej w Kluczach
 • Przebudowa drogi gminnej – ulicy Trentowskiego w Świnoujściu w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej
 • Przebudowa drogi w Wilczyńcu (do granicy z Gminą Dobrzyca)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4171P – ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4171P – ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim w zakresie włączenia w drogę krajową nr 15
 • Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego
 • Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 436 (dz. nr 106) na działkę nr 116/2 w m. Chrząstowo
 • Budowa drogi w Wilczyńcu (do mieszkań socjalnych) wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
 • Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych z drogi krajowej nr 15 do działek nr 464/2 i 465/2 położonych w m. Jarocin
 • Budowa parkingu w ramach przedsięwzięcia “Budowa budynku handlowo-usługowego na działce o numerze ewidencyjnym 188/1 położonej przy ulicy Wolności w Rydzynie”

 • Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4803P do działki nr 188/1 w m. Rydzyna
 • Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 443 (ul. Św. Ducha) na działkę nr 1591 w m. Jarocin
 • Przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego przy ul. Kurpiowskiej w Jarocinie

 • Przebudowa drogi gminnej – ul. Dworcowej w Strzebiniu
 • Rozbudowa drogi gminnej – ul. Piaskowej w Strzebiniu

 • Utwardzenie powierzchni gruntu działek przy cmentarzu komunalnym nr 3 przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy

 • Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym nr 3 przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy

 • Przebudowa zjazdu publicznego do działki nr 263/6 w pasie drogowym drogi powiatowej nr P 1464D w ramach budowy parkingu przy cmentarzu komunalnym nr 3 przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy

 • Budowa drogi gminnej – ul. Targowej w Środzie Śląskiej

 • Utwardzenie nawierzchni gruntowej na dz. ewid. nr 19/3 przy ul. Targowej w Środzie Śląskiej

 • Budowa zjazdu indywidualnego do działki nr 97/3 w pasie drogowym drogi  powiatowej nr 4311P (dz. nr 195/2 i 250) w m. Czermin

 • Przebudowa dróg gminnych: ul. Drzeżdżona, ul. Fenikowskiego i ul. Piłata we Władysławowie

 • Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce nr 135 w m. Osiek

 PROJEKTY STAŁEJ I TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania przyłącza kablowego nN do zasilania działki numer 356/1 przy ul. Głównej w Siedleminie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania przyłącza kablowego niskiego napięcia nn-0,4kV do działki numer 840 przy ul. Siedlemińskiej w Jarocinie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy parkingu przy ul. Sienkiewicza w Jarocinie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wymiany słupów elektroenergetycznych wraz z przewodami w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4204P, tj. ul. Wolności w m. Golina, gm. Jarocin
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy linii kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową typu STEK w m. Radlin, gm. Jarocin
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego do zasilania działki o nr 506/1 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3740P Bieździadów – Żerków
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym podziałowym w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4210P Cerekwica-Strzyżewko w miejscowości Cerekwica Nowa
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy linii kablowej nN wraz z przyłączami oraz na czas demontażu przewodów napowietrznej linii nN w pasie drogowym dróg powiatowych nr 3678P, nr 4190P oraz nr 4264P w m. Żerków i Żółków
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy linii kablowej nN do zasilania działki nr 840 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4203P Jarocin – Siedlemin w m. Jarocin
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci gazowej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Rumiankowej dz. nr 444/23 oraz w ul. Miętowej w Krotoszynie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci gazowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5197P ul. Kamiennej dz. nr 2841/6 oraz w ul. Skalnej w Krotoszynie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci gazowej wraz z przyłączami w pasie drogowym dróg gminnych: ul. Śląskiej dz. nr 5906, ul. Okrężnej dz. nr 3593 i 5799 oraz ul. Lubuskiej dz. nr 3570/10 w Krotoszynie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci gazowej z przyłączami w pasie drogowym dróg gminnych: ul. Mazowieckiej dz. nr 5816/2 i ul. Wielkopolskiej dz. nr 5800/2 oraz w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Słowiańskiej dz. nr 5734 w Krotoszynie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy gazociągu ś/c w ulicach Gajcego, Rokicińskiej, Wybickiego, Modrzejewskiej, Iłłakowiczówny, Przylesie oraz Rzepichy w Łodzi
 • Projekt stałej organizacji ruchu w ramach przedsięwzięcia “Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy włączenia drogi powiatowej nr 2907P w drogę krajową nr 11 w ramach budowy obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 436 (dz. nr 106) na działkę nr 116/2 w m. Chrząstowo”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy sieci elektroenergetycznej w zakresie wymiany przewodów i słupów w sąsiedztwie pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w m. Witaszyczki
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza gazu w miejscowości Jarocin, ul. Św. Ducha w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków
 • Projekt stałej organizacji ruchu w ramach przedsięwzięcia “Budowa drogi w Wilczyńcu (do mieszkań socjalnych) wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2907P – ul. Radlinieckiej w m. Mieszków
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci gazowej wraz z przyłączami gazu w pasie drogowym dróg gminnych ul. Bohaterów Monte Cassino dz. nr 6100, ul. Armii Krajowej dz. nr 6081/1, ul. Batalionów Chłopskich dz. nr 6060 w Krotoszynie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy odcinka drogi klasy Z łączącego ul. Wrocławską z ul. Bema oraz ul. Wrocławską z ul. Śródmiejską i przebudowa ul. Wrocławskiej (od ul. Powstańców Wielkopolskich do mostu na rzece Lipinka) oraz ul. Śródmiejskiej (od parkingu do ul. Wojska Polskiego) w zakresie wydzielenia ścieżki rowerowej w Jarocinie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych z drogi krajowej nr 15 do działek nr 464/2 i 465/2 położonych w m. Jarocin”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego nN do zasilania działki nr 72/2 w pasie drogowym drogi powiatowej 4267 P Brzóstków
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza gazu do budynku przy ul. Poznańskiej 8 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4360P w m. Pleszew
 • Projekt stałej organizacji ruchu w celu oznakowania dojazdu do Zakładu Przemysłu Mięsnego Biernacki przy drodze krajowej nr 15 w Golinie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego nN do zasilania działki nr 91, budowy linii kablowej nN wraz ze złączami  kablowo-pomiarowymi oraz przebudowy istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej Nn w m. Komorze Przybysławskie w pasie drogowym drogi powiatowej 4192 P Komorze Przybysławskie – Kotlin
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia do dz. 227/8 i 224/1 oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej w obrębie stacji 47-438 w pasie drogowym drogi powiatowej 4200P w m. Wilcza, gm. Kotlin
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu nawierzchni jezdni ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 4172P i 4173P w m. Zakrzew, gm. Jarocin
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Glinki w m. Jarocin
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budoway przyłącza kablowego niskiego napięcia nN – 0,4kV (do zasilania działki nr 109/31, 109/32) w pasie drogowym drogi powiatowej 4213P, tj. ulicy Bema oraz w pasie drogowym dróg gminnych, tj. ul. Piaskowej i ul. NSZZ Solidarności w Jarocinie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4181P ul. Żerkowskiej w m. Jarocin do zasilania działki nr 60/5
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci wodno-kanalizacyjnych dla osiedla domów 1-rodz. w północnej części m. Żerkowa w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3740P i 4261P
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy Dworcowej w Kotlinie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3678P w m. Dobieszczyzna do zasilania działki nr 249/1
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 2 przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Leszczyce do działki nr 690/31 w m. Jarocin
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działek nr 109/31 i 109/32 w pasie drogowym drogi powiatowej 4213P ulicy Bema w Jarocinie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3742P ul. Dworcowej w m. Mieszków do zasilania działki nr 96/26
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3742P ul. Górki w m. Żerków do zasilania działki nr 634/1
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 443 (ul. Św. Ducha) na działkę nr 1591 w m. Jarocin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Wymiana słupów elektroenergetycznych oraz napowietrznej linii zasilającej w ciągu ul. Szubianki i ul. Węglowej w Jarocinie”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Wymiana słupów elektroenergetycznych oraz napowietrznej linii zasilającej w ciągu drogi powiatowej nr 4199P w m. Wola Książęca”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Wymiana słupów elektroenergetycznych oraz napowietrznej linii zasilającej w ciągu drogi powiatowej nr 4202P w m. Prusy”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa sieci gazowej PE dn63 wraz z przyłączem gazu PE dn25 w ciągu ul. Żniwnej i Chabrowej w Jarocinie”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa linii kablowej SN oraz NN w pasie drogowym drogi powiatowej 4204P (dz. 251/2 i 261/1) oraz w pasie drogowym dróg gminnych (dz. 251/1 i 261/2) w m. Siedlemin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego NN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4197P do zasilania działki nr 54/6 w m. Racendów”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa linii kablowej NN w pasie drogowym drogi powiatowej 4203P – ul. Siedlemińskiej w m. Jarocin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego NN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4268P do zasilania działki nr 69/1 w m. Kadziak”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4803P do działki nr 188/1 w m. Rydzyna”

 • Projekt stałej organizacji ruchu w ramach przedsięwzięcia “Budowa drogi gminnej – ul. Targowej w Środzie Śląskiej”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa drogi gminnej – ul. Targowej w Środzie Śląskiej”
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego w pasie drogowym drogi powiatowej 4184 P Mieszków – Zalesie do zasilania działki nr 100/3 w m. Zalesie”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego w pasie drogowym drogi powiatowej 4195 P Bachorzew – Kurcew do zasilania działki nr 17/4 w m. Wola Książęca”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania umocnienia pobocza z elementów granitowych przy krawędzi ronda nr 1 przy obwodnicy Jarocina”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4181P ul. Jarocińskiej do działki nr 44/2 w m. Annapol”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 (działka nr 721/1) wraz z wymianą istniejącego słupa na działce nr 783 w m. Jaraczewo”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Wymiana słupów i przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3742P – ul. Radlińskiej w m. Mieszków”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Wymiana słupów i przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4207 P w m. Wojciechowo”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4213P – ul. Bema do zasilania działek o nr ewid. 1104/2, 1106/2, 1107, 1108/1, 1109/4 i 1111/4 w m. Jarocin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa zjazdu indywidualnego do działki nr 97/3 w pasie drogowym drogi  powiatowej nr 4311P (dz. nr 195/2 i 250) w m. Czermin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4204P – ul. Wolności do zasilania działki nr 205 w m. Golina”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków (działka nr 114) do zasilania działki nr 167/2 w m. Wronów”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza wodociągowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4206P – ul. Spółdzielczej (działka ewid. nr 376/1) do zasilania działki ewid. nr 160/10 w m. Potarzyca”

 • Projekt stałej organizacji ruchu na wewnętrznej drodze dojazdowej w Siejewie, gm. Zduny

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza wodociągowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4204P – ul. Głównej (działka ewid. nr 345) do zasilania działki ewid. nr 356/2 w m. Siedlemin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2907P – ul. Radlinieckiej (działka ewid. nr 40/5) do działki ewid. nr 239/4 w m. Mieszków”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Wymiana słupów i przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Estkowskiego w m. Jarocin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Wymiana słupów i przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej w sąsiedztwie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4193P – ul. Długiej oraz drogi powiatowej nr 4194P – ul. Mostowej w m. Łuszczanów”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia w pasie drogowym drogi krajowej nr 15 (działka nr 92) w m. Golina”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 442 do zasilania działki nr 2/2 w m. Stara Kaźmierka”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 – ul. Kolejowej oraz w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Ogrodowej w m. Jaraczewo”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz z wymianą istniejącego złącza kablowego oraz demontażem istniejącego kabla zasilającego w pasie drogowym drogi krajowej nr 11 w m. Wyszki”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłączy kablowych niskiego napięcia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4198P do zasilania przyległych działek w m. Wyszki”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa dwóch przyłączy wodociągowych oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 443 – dz. nr 99 w m. Jarocin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza wodociągowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4213P – ul. Bema do działek o nr ewid. 1107 i 1108/1 w m. Jarocin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dróg gminnych – ul. Serafina Niedbały i ul. Popiełuszki w m. Jarocin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4193P do zasilania działki nr 501/1 przy ul. Długiej w m. Łuszczanów”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa przyłącza kablowego nN do zasilania działki nr 49/3 oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3678P i 4186P oraz w pasie drogowym drogi gminnej nr 618107P w m. Chrzan”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “udowa przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3742P do zasilania działki nr 245 w m. Radlin”

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsięwzięcia “Budowa linii kablowej SN oraz NN w pasie drogowym drogi powiatowej 4204P oraz w pasie drogowym dróg gminnych w m. Siedlemin”