OFERTA:

– Projekty dróg, ulic, placów i parkingów

– Projekty zjazdów indywidualnych i publicznych

– Projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu

– Kosztorysowanie wielobranżowe

– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

– Nadzory inwestorskie

– Nadzory autorskie

– Pełnienie funkcji kierownika budowy