DOKUMENTACJE

PROJEKTOWE :

 projekty dróg, ulic, placów i parkingów

 projekty chodników i ścieżek rowerowych

 projekty zjazdów

projekty stałej organizacji ruchu

 projekty tymczasowej organizacji ruchu

projekty przyłączy i sieci wodociągowych

projekty przyłączy i sieci kanalizacyjnych

projekty przyłaczy i sieci gazowych

 projekty wewnętrznych instalacji wodociągowych

projekty wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych

projekty wewnętrznych instalacji gazowych

 projekty instalacji centralnego ogrzewania

projekty oświetlenia drogowego

projekty usunięcia kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych

projekty zagospodarowania terenu

DOKUMENTACJE

PRZETARGOWE

I KOSZTOWE :

 przedmiary robót

kosztorysy inwestorskie

kosztorysy ofertowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

 

DOKUMENTACJE

FORMALNO

PRAWNE :

mapa do celów projektowych

projekt podziału nieruchomości

decyzja środowiskowa

pozwolenie wodnoprawne

zgłoszenie wodnoprawne

decyzja lokalizacyjna

wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

pozwolenie konserwatorskie

odstępstwo od przepisów

pozwolenie na budowę

zgłoszenie robót

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

 

NADZORY,

WYKONAWSTWO

BRANŻY

DROGOWEJ:

nadzór inwestorski

nadzór autorski

kierownik budowy